Prehlásenie

Hoci spoločnosť BENTELER Distribution International GmbH vynakladá primerané úsilie na to, aby obsahovala presné a úplné informácie na tejto webovej stránke, spoločnosť BENTELER Distribution International GmbH neposkytuje žiadne vyjadrenie ani záruky, že informácie poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky vrátane akýchkoľvek hypertextových odkazov priamo alebo nepriamo z tejto webovej stránky sú presné, úplné alebo aktuálne. Spoločnosť BENTELER Distribution International GmbH môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny v informáciách uvedených na tejto webovej stránke a nezaväzuje sa tieto informácie aktualizovať. Tu uvedené hypertextové odkazy slúžia len ako uľahčenie prístupu a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že spoločnosť BENTELER Distribution International GmbH potvrdila, že táto stránka existuje. Spoločnosť BENTELER Distribution International GmbH nezodpovedá za obsah prepojených stránok ani za odkazy na prepojených stránkach.

Obsah týchto stránok je chránený autorskými právami. Môžete však vytlačiť a stiahnuť časti materiálu z rôznych oblastí služieb pre Vaše nekomerčné použitie. Akékoľvek iné kopírovanie, prerozdeľovanie, preposielanie alebo publikovanie akéhokoľvek stiahnutého materiálu je prísne zakázané bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti BENTELER Distribution International GmbH. Súhlasíte s tým, že nebudete meniť alebo mazať žiadne vlastnícke upozornenia zo stiahnutých materiálov. V žiadnom prípade BENTELER Distribution International GmbH nezodpovedá za žiadne zvláštne, nepriame alebo následné škody alebo akékoľvek škody vyplývajúce zo straty používania, dát alebo ziskov, či už v rámci konania zmluvy, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania, vyplývajúce z používania stiahnutých dokumentov, služieb alebo informácií z tejto webovej stránke.

Vlastník webovej stránky

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Germany

Telefón: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@benteler.com

BENTELER Distribution International GmbH, Düsseldorf, Germany Obchodný register v Düsseldorfe (HRB 65758) DIČ: DE 812 866 606

 

 

Editoval:

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Germany

Telefón: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@benteler.com

Internet agency: sitegeist media solutions GmbH, Hamburg

© Copyright 2018, BENTELER Distribution International GmbH. Všetky práva vyhradené