Disclaimer

Mimo, że BENTELER Distribution International GmbH zrobi wszystko w celu dostarczenia dokładnej i kompletnej informacji na tej stronie internetowej, BENTELER Distribution International GmbH nie oświadcza ani nie gwarantuje, że informacje podane przez tę stronę, łącznie z tekstami hiperłączy, użytymi wprost czy pośrednio, są dokładne, kompletne lub aktualne. BENTELER Distribution International GmbH może dokonywać zmian w informacjach na tej stronie internetowej, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i nie zobowiązuje się do aktualizacji tej informacji. Linki hiperłączy podane tutaj są pomyślane tylko dla wygody i dołączenie ich nie oznacza aprobaty strony przez BENTELER Distribution International GmbH. BENTELER Distribution International GmbH nie odpowiada za treści strony połączonej linkiem ani za linki na niej umieszczone.

Treści tej strony są chronione prawami autorskimi. Jednakże możesz drukować i pobierać część materiałów z różnych miejsc i Usług wyłącznie na swój własny, niekomercyjny użytek. Wszelkie inne kopiowanie, redystrybucja, retransmisja lub publikacja pobranego materiału jest surowo zabroniona bez wyraźnej, pisemnej zgody BENTELER Distribution International GmbH. Zgadzasz się na niezmienianie i nieusuwanie uwag o własności intelektualnej z materiałów pobranych z Usługi. W żadnym przypadku BENTELER Distribution International GmbH nie może być odpowiedzialna za szkody szczególne, pośrednie lub następcze ani za szkody jakiejkolwiek natury wynikłe z utraty użytku, danych lub korzyści, czy w czynności kontraktu, zaniedbania, czy inną czynność, wynikłą z użytkowania, bądź w związku z nim, lub skuteczności dokumentów, usług, informacji dostępnych z tej strony.

Właściciel mediów

 

BENTELER Distribution International GmbH

Heltorfer Straße 1

40472 Düsseldorf

Niemcy

Telefon: +49 211 31114 0

E-mail: distribution.international$@%&/()=@benteler.$@.%&/()=com
BENTELER Distribution International GmbH, Düsseldorf, Niemcy

Rejestr handlowy Düsseldorf (HRB 65758)

Numer rejestracyjny VAT DE 812 866 606

 

 

Wydawca

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Niemcy 

Telefon: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international$@%&/()=@benteler.$@.%&/()=com

© Copyright 2018, BENTELER Distribution International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.